Δεινώς τραυματισμένοι, ων οι τρεις εργάται εν τη αποθήκη εργαζόμενοι

Δεινώς τραυματισμένοι, ων οι τρεις εργάται εν τη αποθήκη εργαζόμενοι - Τελωνείο - Σύρος - 130 χρόνια πριν - Καταρρευση αίθουσας
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕΝ, πριν 130 χρόνια,  η μεγαλυτέρα των δύο άρτι οικοδομηθεισών αποθηκών του τελωνείου.
 
Εκ των ερειπίων εξήχθησαν πέντε δεινώς τραυματισμένοι, ων οι τρεις εργάται εν τη αποθήκη εργαζόμενοι, ο έτερος παρά τη Ελληνική Ατμοπλοΐα υπηρετών και ο πέμπτος καφεπώλης τυχαίως αμφότεροι ούτοι κατά την πτώσιν του κτιρίου διερχόμενοι εκείθεν.
 
Εκ των πέντε τούτων οι τρεις απέθανον εκ των τραυμάτων αυτών. Προσέτι κατεπλακώθησαν δύο υδροφόρα δίτροχα μετά των ίππων αυτών. Αιτία της καταπτώσεως του κτιρίου είνε η δυσαναλογία του βάρους των θόλων προς το πάχος των τοίχων.
Αλλά και η παραπλεύρως της καταρρευσάσης αποθήκη και αύτη ομοίως εκτίσθη, συνεπώς ουδεμίαν παρέχει βεβαιότητα περί της στερεότητος αυτής.
 
Αι αρμόδιοι αρχαί οφείλωσι να λάβωσι πρόνοιαν περί τούτου ίνα μην έχωμεν να θρηνήσωμεν και άλλα θύματα.

 

Δειτε περισσότερα για μηχανή του χρόνου

Κλήρωση του Λαχείου Συντακτών (60 χρόνια πριν...
Δείτε περισσότερα..

Από 1η Ιανουαρίου 1957 στο αρχοντικό...
Δείτε περισσότερα..

Διαβάστε τι γιορτάζουμε σήμερα 6 Ιανουαρίου...
Δείτε περισσότερα..

Παρακολουθείστε το ιστορικό αφιέρωμα του MEGA...
Δείτε περισσότερα..

Σελίδες