Κατάθεση έγγραφων προσφορών στη ΔΕΗ Σύρου για μίσθωση ακινήτου - Οι όροι της διακήρυξης

Κατάθεση έγγραφων  προσφορών στη  ΔΕΗ Σύρου για μίσθωση ακινήτου - Οι όροι της διακήρυξης - Σύρος - Ερμούπολη - Διακήρυξη ΔΠΩΛ 1701/2017

Διακήρυξη ΔΠΩΛ 1701/2017

 
H ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr), προσκαλεί , κατά τις διατάξεις του βιβλίου II του Ν. 4412 /2016 , με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 222 και της πιο πάνω Διακήρυξης , όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση χώρων καταστημάτων στην Ερμούπολη της Σύρου.
 
Οι προσφορές για το Κατάστημα Σύρου θα υποβληθούν ή θα σταλούν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο στην Έδρα της Διεύθυνσης Πωλήσεων της ΔΕΗ Α.Ε , ταχ. διεύθυνση : Ναυαρίνου 10, Αθήνα ΤΚ 106 80 έως τις 27.03.2017.
 
Οι προσφορές θα είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η οποία θα αναρτηθεί και θα διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ http://www.dei.com.gr → διακηρύξεις διαγωνισμών →
 
Γενική Διεύθυνση Εμπορίας → Διακήρυξη ΔΠΩΛ 1701/2017 ενώ, θα είναι ανηρτημένη και στο τοπικό Κατάστημα της ΔΕΗ στη Σύρο  .
 
Πληροφορίες :
ΔΕΗ Α.Ε /ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Σύρου (τηλ. επικοινωνίας : 69797997218 , κος Μουστάκας ) ή
ΔΕΗ Α.Ε /ΔΠΩΛ/ΤΛΥΣ-Σ (τηλ. επικοινωνίας : 210 – 3673427, κα Νέλλα)