Παράδοση των κλειδιών

Παράδοση των κλειδιών - Σύρος - Ερμούπολη - Κατά πλειοψηφία η απόφαση απευθείας ανάθεσης αξιοποίησης του Στρατοπέδου σε ιδιώτη

Κατά πλειοψηφία η απόφαση απευθείας ανάθεσης αξιοποίησης του Στρατοπέδου σε ιδιώτη 

 
Σε αντίθεση με ό,τι είχε προαναγγείλει η Δημοτική Αρχή σχετικά με το σχέδιο αξιοποίησης του Στρατοπέδου, το οποίο  - όπως είχε διατυπωθεί αρχικά - θα εκπονούσε η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τελικά υπερψηφίστηκε αρχικά από την Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο  η τεχνική μελέτη και το σχέδιο σύμβασης για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου που θα παραδώσει ιδιωτική εταιρεία μελετών, ύστερα από απευθείας ανάθεση που θα κάνει ο δήμαρχος Γιώργος Μαραγκός.
 
του Θεοδόση Δανάμπαση
 
Όπως είναι γνωστό, το Στρατόπεδο έχει έκταση περίπου 130 στρεμμάτων και εντός αυτού περιλαμβάνονται - όπως σημειώνει και η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας - κτήρια εκ των οποίων κάποια βρίσκονται σε χρήση για τις ανάγκες του Στρατοπέδου (νότια πλευρά), ενώ άλλα είναι εγκαταλελειμμένα και σε ερειπιώδη μορφή (βόρεια πλευρά).
 
 
Τι_περιλαμβάνει η σύμβαση
 
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου Ζαφείρη.
 
Βεβαίως, αυτό έρχεται ξανά σε πλήρη αντίθεση με ό,τι έλεγε παλαιότερα ο ίδιος ο δήμαρχος Γιώργος Μαραγκός, ο οποίος παρουσίαζε στο Δημοτικό Συμβούλιο την εικόνα πως η Δημοτική Αρχή γνωρίζει ξεκάθαρα τι χρειάζεται για να πάρει αναπτυξιακή μορφή το Στρατόπεδο και πως αυτή θα συνδυαστεί μελλοντικά με το MASTER PLAN του λιμανιού αλλά και τις όποιες εξελίξεις ευοδωθούν στην περίπτωση του Νεωρίου.
 
Επανερχόμενοι στους όρους της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που διατίθενται ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή της, όπως: 1) επιτόπια έρευνα στο χώρο του Στρατοπέδου, 2) διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου καθώς και την Επιτροπή Διαβούλευσης, 3) έλεγχος ισχύοντος και προβλεπόμενου πολεοδομικού καθεστώτος του Στρατοπέδου και της ευρύτερης περιοχής Γ.Π.Σ., Σχέδιο Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης κ.ά.
 
Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η ολοκλήρωση της σύμβασης θα γίνει σε δύο φάσεις και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 3 μήνες από τη σχετική ανάθεση.
 
Κατά τη φάση Α, ως ελάχιστα παραδοτέα εμφανίζονται να είναι το τεύχος διαπιστώσεων κατά τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και η ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων και των προτάσεων που θα κατατεθούν από την αναμενόμενη διαβούλευση που θα γίνει με τους τοπικού φορείς και την τοπική κοινωνία.
 
Με άλλα λόγια, δηλαδή, ακόμα και το κομμάτι της διαβούλευσης με τη συριανή κοινωνία και το τι θέλει αυτή να γίνει στο Στρατόπεδο, θα το αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία και όχι η Δημοτική Αρχή! Πρόκειται, λοιπόν, για μια ακραία απαξίωση του ρόλου της, αφού στην ουσία "παραδίδει" τα κλειδιά του πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου με την συριανή κοινωνία σε μια ιδιωτική εταιρεία, με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό να επιφέρει μελλοντικά στη σύνθεση και επιλογή των προτάσεων που θα προκύψουν από τη διαβούλευση.
 
Κατά τη φάση Β, ως ελάχιστα παραδοτέα εμφανίζονται να είναι:
1) οι προτάσεις σύνδεσης του υπό αξιοποίηση Στρατοπέδου με γειτονικά ακίνητα του Δήμου,
2) εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης του χώρου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες αλλαγές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου εφόσον απαιτείται, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενδεικτικό κόστος,
3) τεύχος με αναλυτική περιγραφή των εναλλακτικών προτάσεων με τα οφέλη της κάθε μίας για τον Δήμο,
4) σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και
5) οικονομική προσέγγιση κόστους καθώς και πρόταση επιμερισμού των προσδοκώμενων εσόδων με βάση αντικειμενικά κριτήρια.
 
 
Αμείλικτα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις
 
Προσπερνώντας, λοιπόν, όλες τις παραπάνω ανακολουθίες της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες θα στοιχίσουν γύρω στις 20.000 πλέον ΦΠΑ (στα όρια της απευθείας ανάθεσης), τίθενται ορισμένα ερωτήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση το αξιόμαχο και το κύρος της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφού όχι μόνο η ίδια η Υπηρεσία συνέταξε τη σχετική εισήγηση, αλλά είναι και η ίδια που πρότεινε «ενδεικτικά» στην Δημοτική Αρχή συγκεκριμένο ανάδοχο για το έργο.
 
Είναι, λοιπόν, κατά πρώτη φάση ηθική και κατά δεύτερη φάση σύννομη (με τον νέο νόμο περί αναθέσεων) η ενέργεια της Τεχνικής Υπηρεσίας να προτείνει αυτή συγκεκριμένη εταιρεία ως ανάδοχο έργου και μάλιστα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (προνόμιο που δίνεται εκ του Νόμου μόνο στον Δήμαρχο);
 
Για του λόγου το αληθές, η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρει κατά λέξη: "Προς διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε Τεχνική Περιγραφή και Σχέδιο Σύμβασης για την προτεινόμενη υπηρεσία. Παρακαλούμε για την αποστολή της σχετικής απόφασης προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την αναζήτηση προσφορών και την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης της υπηρεσίας. Ενδεικτικά, σας αποστέλλουμε πρόταση της εταιρείας Γ.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, η οποία θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή".
 
Όλως τυχαίως, αργότερα, η μελετητική εταιρεία που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή για την απευθείας ανάθεση του έργου, προέκυψε να είναι η ίδια με αυτή που είχε προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στην εισήγησή της, δηλαδή η Γ.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
 
Οπότε δεν χρειάστηκε καν να γίνει ψάξιμο στην αγορά για μια πιο συμφέρουσα πρόταση για την  - κοινώς ομολογηθείσα - δύσκολη κατάσταση των Οικονομικών του Δήμου.
 
Τέλος, ερωτηματικά γεννιούνται και για το γεγονός ότι ενώ η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας επιδόθηκε στην Οικονομική Επιτροπή με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2017, στα συνημμένα έγγραφα που συνοδεύουν την εισήγησή της, υπάρχει και μια επιστολή της Γ.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ από τις 24 Φεβρουαρίου (δηλαδή η προτεινόμενη από την Τεχνική Υπηρεσία ανάδοχος εταιρεία) προς τον δήμαρχο Γιώργο Μαραγκό και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Δούναβη, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι είχε κάνει προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία, ύστερα από συνεννόηση με τους δύο προαναφερόμενους και τη Διοίκηση του ΤΕΘΑ.
 
Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναγράφονται τα εξής: «Μετά από επίσκεψη στην πόλη σας και αυτοψία στο στρατόπεδο «Ζαφείρη», 130 στρεμμάτων, σε συνεννόηση μαζί σας και με τη Διοίκηση του ΤΕΘΑ, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προσφορά για πρόταση αξιοποίησης του ανωτέρω, επ’ ωφελεία της πόλης και του νησιού και για λογαριασμό του Δήμου σας…».
 
Άρα, η προτεινόμενη από την Τεχνική Υπηρεσία ανάδοχος εταιρεία ήταν ήδη γνωστή στον Δήμαρχο Γιώργο Μαραγκό και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Δούναβη κα μάλιστα το ποσό που αφορά την απευθείας ανάθεση της μελέτης ενσωματώθηκε στην δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που ψηφίστηκε στα μέσα Μαρτίου, προτού δηλαδή εγκριθεί η σχετική πίστωση από την Οικονομική Επιτροπή.
 
 
Οι_θέσεις των μελών
 
Επί της συζήτησης δόθηκε η ευκαιρία και στην Μαρία Καζαντζάκη να θέσει ορισμένα ερωτήματα που είχαν να κάνουν με τα κριτήρια τα οποία επιλέχτηκε η συγκεκριμένη εταιρεία και γιατί βρίσκεται έξω από την περιγραφή της τεχνικής μελέτης η αξιοποίηση του Πεδίου Βολής της Βάρης.
Στα παραπάνω ερωτήματα, θέση πήρε αρχικά ο Ανδρέας Γιαλόγλου, ως μέλος της Επιτροπής Στρατοπέδου και όχι ως απολογητής της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν επέλεξε ή πρότεινε εκείνος την συγκεκριμένη εταιρεία.
 
Συνοψίζοντας, ο κ. Γιαλόγλου είπε ότι σε πρώτη φάση αυτή η μελέτη θα εξειδικεύσει στο Στρατόπεδο και αργότερα θα τεθεί προς συζήτηση και το Πεδίο Βολής της Βάρης, ενώ για να μην πλανώνται σκιές τόνισε ότι «θέλω να διαβεβαιώσω προς όλους και προς πάσα κατεύθυνση ότι εάν αντιληφθώ οτιδήποτε παρεκκλίνει από την περσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή απεμπολή συμφέροντα του Δήμου, θα είμαι ο πρώτος που θα βγει και θα το ανακοινώσει».
 
Από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής τοποθετήθηκε ο Γιώργος Παπαμανώλης, ο οποίος ανέφερε ότι το κέντρο της προσοχής είναι το Στρατόπεδο και ότι από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει ένα διαπραγματευτικό εργαλείο για τον Δήμο, το οποίο θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει στη συζήτηση για την τελική προγραμματική συμφωνία που θα κληθεί να υπογράψει με το ΤΕΘΑ.
 
Σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας, τόνισε ότι υπήρξε μια διερευνητική νύξη στην αγορά τον Φλεβάρη για να διαπιστωθούν ποιοι πρέπει να είναι οι όροι που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην τεχνική πρόταση, οπότε έτσι προέκυψε και η πρόταση της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία κλήθηκε να καταθέσει την προσφορά της, ύστερα από συνεννόηση με τον Δήμαρχο Γιώργο Μαραγκό και τη Διοίκηση του ΤΕΘΑ.
 
Θέση για το ζήτημα πήρε και ο Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος τελικά ψήφισε παρών και για το σχέδιο της τεχνικής μελέτης και για την ίδια την πίστωση καθώς διαφώνησε επί της διαδικασίας, αφού τελευταία στιγμή προστέθηκε ένας όρος στα παραδοτέα που πρέπει να παραδώσει η ανάδοχος εταιρεία (φάση Β, πέμπτος όρος).
 
 
Μ._Καζαντζάκη: «Επικίνδυνους ελιγμούς για το νησί»
 
«Επικίνδυνους για το νησί μας ελιγμούς πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή αναφορικά με την αξιοποίηση του Στρατοπέδου της Σύρου και του Πεδίου Βολής Βάρης.
 
Τη στιγμή που σε άλλους Δήμους διαβάζουμε ότι παραχωρούνται εις ολόκληρον στρατόπεδα, στον δικό μας Δήμο αναθέτουν εκπόνηση μελέτης σε ιδιωτική εταιρεία και της δίνουν και εξουσίες διαβούλευσης ακόμα και με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου. Σε λίγο, δηλαδή, θα της επιτρέψουν να διοικήσει κιόλας, αναγνωρίζοντας τη δική τους προς τούτο πολιτική ανικανότητα.
 
Και ενώ έχει συμφωνηθεί και αναφέρεται ρητά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η αξιοποίηση του Στρατοπέδου και του Πεδίου Βολής Βάρης με τους ίδιους όρους, ξαφνικά και αυθαίρετα, χωρίς συλλογική απόφαση, φεύγει από τη συμφωνία το Πεδίο Βολής Βάρης, στο οποίο είχαμε συζητήσει τη δυνατότητα στέγασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μιλάμε μόνο για το Στρατόπεδο, από το οποίο προσδοκούμε οικονομικό όφελος, με ότι αυτό συνεπάγεται.
 
Ο κος Δήμαρχος σε δημόσιες δηλώσεις του αναφέρει ότι το πεδίο Βολής Βάρης “αποτελεί άλλο αντικείμενο” και θα πρέπει να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδικασία για την αξιοποίησή του. Ποιος αλήθεια του έδωσε την εντολή και το πολιτικό θράσος να παρερμηνεύει και να αλλάζει αυθαίρετα τους όρους των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τι άραγε τον έκανε να ξεχάσει ότι πρέπει να μεριμνά τελικά για το κοινό καλό;
 
Και γιατί ενώ, εδώ και ενάμιση χρόνο ουδείς ασχολήθηκε με την αξιοποίηση του Στρατοπέδου, τώρα που φαίνεται να αλλάζει το καθεστώς και στρατόπεδα παραχωρούνται σε άλλους Δήμους, ο κος Δήμαρχος τρέχει να “κλειδώσει” μια συμφωνία, η οποία δεν θα τελεί καν υπό τους όρους που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο;
 
Τα ανωτέρω ερωτήματα να είστε σίγουροι ότι από πλευράς μου τουλάχιστον δεν θα μείνουν αναπάντητα, γιατί πάνω απ’ όλα και απ’ όλους πρέπει να βρίσκεται το συμφέρον του νησιού μας».